Všeobecné podmienky

Eventy

Organizácia podujatia

Účastníčka podujatia, resp. majiteľka lístka uznáva tieto podmienky a vyjadruje s nimi súhlas kúpením lístka.

Občianske združenie WomanUp ani žiadna iná osoba pracujúca v jeho poverení nie je zodpovedná za prípadné straty, škody alebo zranenia účastníčky.

Účasť na podujatí nie je možná v prípade, že účastníčka je aktuálne nakazená infekčnou chorobou.

Účastníčka sa zaväzuje, že nebude ďalej šíriť materiály získané na podujatí bez predchádzajúceho písomného súhlasu vedenia občianskeho združenia.

Za neúčasť na podujatí neposkytuje občianske združenie akúkoľvek finančnú či inú kompenzáciu.

Kúpou lístka udeľuje účastníčka (majiteľka lístka) súhlas s použitím video dokumentácie a fotografického záznamu na podujatí pre potreby občianskeho združenia zverejnených na stránke www.womanup.sk, prípadne na sociálnych sieťach združenia, či pre potreby partnerov podujatia alebo v iných médiách.

Všetky osobné údaje, ktoré budú poskytnuté účastníčkou (majiteľkou líska) sú považované za dôverné a ako s takými sa s nimi bude nakladať. Občianske združenie prehlasuje, že všetky osobné údaje budú použité len pre interné potreby spoločnosti v súlade so zákonom č. 18/20418 Z. z.

v znení neskorších predpisov a nebudú postúpené tretím stranám. Osoba, ktorá poskytne osobné údaje, súhlasí s tým, aby občianske združenie spracovávalo všetky osobné údaje v zmysle platnej právnej úpravy o ochrane osobných údajov.

Podmienky pre zrušenie účasti na podujatí a vrátenia peňazí

Zrušenie účasti na podujatí je možné bez udania dôvodu. Účastníčke, resp. majiteľke lístka nie je možné vrátiť akúkoľvek časť sumy zaplatenú za lístok. Účastníčka môže lístok na podujatie pre- niesť na inú osobu a to uvedením kontaktných údajov tejto osoby občianskemu združeniu Woma- nUp elektronicky na e-mail adresu womanupsk@gmail.com.

Nevyužitý lístok z eventu nie je možné prenášať do iného obdobia.

V prípade zrušenia podujatia zo strany občianskeho združenia WomanUp, vzniká účastníčke, resp. majiteľke lístka nárok na vrátenie poplatku v plnej výške, ktorú za podujatie uhradila a to do 30 pracovných dní od zrušenia podujatia.

Webináre

Účastníčka webináru, resp. majiteľka lístka uznáva tieto podmienky a vyjadruje s nimi súhlas kúpením lístka.

Občianske združenie WomanUp ani žiadna iná osoba pracujúca v jeho poverení nie je zodpovedná za prípadné technické probémy zo strany účastníčky.

Účastníčka sa zaväzuje, že nebude ďalej šíriť materiály získané na webinári bez predchádzajúceho písomného súhlasu vedenia občianskeho združenia.

Kúpou lístka udeľuje účastníčka (majiteľka lístka) súhlas s použitím video dokumentácie a fotografického záznamu na webinári pre potreby občianskeho združenia zverejnených na stránke www.womanup.sk, prípadne na sociálnych sieťach združenia, či pre potreby partnerov podujatia alebo v iných médiách.

Všetky osobné údaje, ktoré budú poskytnuté účastníčkou (majiteľkou líska) sú považované za dôverné a ako s takými sa s nimi bude nakladať. Občianske združenie prehlasuje, že všetky osobné údaje budú použité len pre interné potreby spoločnosti v súlade so zákonom č. 18/20418 Z. z.

v znení neskorších predpisov a nebudú postúpené tretím stranám. Osoba, ktorá poskytne osobné údaje, súhlasí s tým, aby občianske združenie spracovávalo všetky osobné údaje v zmysle platnej právnej úpravy o ochrane osobných údajov.

Kúpou lístka účastníčka automaticky získava záznam z webináru. V prípade, že jej záznam webináru nepríde na mailovú adresu zadanú pri regsitrácií, vie účastníčka kontaktovať občianske zdru- ženie WomanUp, ktoré jej záznam obratom pošle.

V prípade zrušenia webináru zo strany občianskeho združenia WomanUp, vzniká účastníčke, resp. majiteľke lístka nárok na vrátenie poplatku v plnej výške, ktorú za webinár uhradila a to do 30 pracovných dní od zrušenia podujatia.

Podnikateľský akcelerátor

Účastníčka programu uznáva tieto podmienky a vyjadruje s nimi súhlas kúpením programu.

Občianske združenie WomanUp ani žiadna iná osoba pracujúca v jeho poverení nie je zodpovedná za prípadné technické probémy zo strany účastníčky.

Účastníčka sa zaväzuje, že nebude ďalej šíriť materiály získané počas programu bez predchádzajúceho písomného súhlasu vedenia občianskeho združenia.

Kúpou programu udeľuje účastníčka súhlas s použitím video dokumentácie a fotografického záznamu v priebehu programu pre potreby občianskeho združenia zverejnených na stránke www.womanup.sk, prípadne na sociálnych sieťach združenia, či pre potreby partnerov podujatia alebo v iných médiách.

Všetky osobné údaje, ktoré budú poskytnuté účastníčkou (majiteľkou líska) sú považované za dôverné a ako s takými sa s nimi bude nakladať. Občianske združenie prehlasuje, že všetky osobné údaje budú použité len pre interné potreby spoločnosti v súlade so zákonom č. 18/20418 Z. z.

v znení neskorších predpisov a nebudú postúpené tretím stranám. Osoba, ktorá poskytne osobné údaje, súhlasí s tým, aby občianske združenie spracovávalo všetky osobné údaje v zmysle platnej právnej úpravy o ochrane osobných údajov.

V prípade zrušenia programu zo strany občianskeho združenia WomanUp, vzniká účastníčke nárok na vrátenie poplatku v plnej výške, ktorú za program uhradila a to do 90 pracovných dní od zrušenia podujatia.

Podmienky pre zrušenie účasti na programe a vrátenia peňazí

Zrušenie účasti na programe je možné bez udania dôvodu. Účastníčke nie je ale možné vrátiť akúkoľvek časť sumy zaplatenú za programu. Účastníčka môže miesto v programe preniesť na inú osobu a to uvedením kontaktných údajov tejto osoby občianskemu združeniu WomanUp elektro- nicky na e-mail adresu womanupsk@gmail.com.

Tvôj košík
Shop cart Tvoj košík je prázdny