Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetlia, ako naše občianske združenie WomanUp používa osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme pri používaní našej webovej stránky.

Čo sú to osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré sa týkajú dotknutých osôb, ktoré ich identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Takými údajmi môže byť meno, priezvisko, adresa alebo rodné číslo, fotografie prípadne kamerový záznam.

Aké údaje zhromažďujeme? WomanUp zbiera nasledujúce údaje:

Osobné identifikačné údaje (meno, e-mailová adresa, telefónne číslo atď.) Tieto údaje sú uložené v našich interných databázach.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Údaje, ktoré zhromažďujeme, poskytujete priamo WomanUpu. Zhromažďujeme údaje a spracúvame ich keď:

  • sa prihlásite na odber WomanUp Newslettra
  • dobrovoľne vyplníte zákaznícky prieskum alebo poskytnite spätnú väzbu na ktoromkoľvek z našich diskusných panelov alebo prostredníctvom e-mailu

Aký je účel spracovania osobných údajov?

Hlavným účelom spracovania vašich osobných údajov je organizácia akcií, workshopov a iných podujatí a taktiež vnútorná komunikácia s vami (zasielanie informácií o pripravovaných akciách a podujatiach, poďakovaní, dotazníkov a iných informácií). WomanUp zbiera vaše údaje, aby sme vám mohli poslať:

pozvánky na najnovšie akcie a workshopy, ktoré organizujeme a informácie k nim zhrnutie našich aktivít a noviniek za poslednú dobu a náhľad do zákulisia WomanUpu

informácie o špeciálnych ponukách, službách alebo produktoch, ktoré by sa vám mohli páčiť

Ako spracúvame a uchovávame vaše údaje?

WomanUp bezpečne ukladá vaše údaje. Vaše osobné údaje spracúvame automaticky prostredníctvom webových formulárov, ale aj manuálne. Osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, s dôrazom na rešpektovanie vašich základných práv ako dotknutej osoby. Dôraz kladieme na do- držiavanie zásad integrity, dôvernosti, zodpovednosti a správnosti. Osobné údaje získavame len na konkrétne účely a ich rozsah je obmedzený na nevyhnutný účel spracovania.

Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú viditeľné iba pre nás, občianske združenie WomanUp. Pre účely prípravy podujatí môžu byť sprístupnené overeným spolupracovníkom našej organizácie, pokiaľ je to nevy- hnutné k plneniu ich pracovných povinností. V prípade organizovania workshopov, diskusií, podu- jatí a ďalších aktivít, môžu byť vaše údaje uvedené na prezenčnej listine a sprístupnené spolu usporiadateľom alebo zástupcom iných spoločností s ktorými pravidelne alebo jednorazovo spolu- pracujeme. Vaše osobné údaje bez vášho súhlasu nezverejňujeme a neuskutočňujeme ich prenos do tretích krajín.

Aké sú vaše práva?

Na základe vyžiadania máte právo na prístup k svojim údajom, k informáciám o rozsahu ich spracovania, na opravu, zmenu alebo ich vymazanie. Máte právo aj na obmedzenie ich spracovania alebo namietať proti ich spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov, ak je to technicky možné. Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa na nás obrátiť. Všetky vaše podnety a sťažnosti preveríme.

Ako môžete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov?

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľné a máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to úplne alebo čiastočne. Súhlas je možné odvolať písomným oznáme- ním zaslaným na uvedenú e-mailovú adresu: womanupsk@gmail.com

Dozorný orgán

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Kontaktné údaje nájdete na webovej stránke www.uoou.sk.

WomanUp nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov

WomanUp pravidelne kontroluje svoje zásady ochrany osobných údajov a umiestňuje všetky aktualizácie na túto webovú stránku. Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 12. decembra 2023.

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, údajov, ktoré o vás uchovávame alebo by ste chceli uplatniť jedno zo svojich práv na ochranu údajov, neváhajte nás kontaktovať.

Pošlite nám e-mail na adresu: womanupsk@gmail.com

Tvôj košík
Shop cart Tvoj košík je prázdny